СИСТЕМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – ППР
(Continuing Professional Development – CPD).

От притежателите на сертификата EuroPsy се очаква да поддържат и доразвиват нивото си на професионална компетентност. Това трябва да бъде постигнато чрез трудов опит и лично професионално развитие или чрез процес на супервизия и може да бъде постигнато чрез спазване на местните изисквания за ППР, ако съществуват такива. При подновяване на EuroPsy кандидатът трябва да представи съответните доказателства за продължаващо професионално развитие през изминалия период на професионална практика.

Когато не съществуват местни изисквания за ППР, следните са предоставени като насоки за използване от Националните присъждащи комисии:

Работен опит

Кандидатът трябва да представи доказателства за професионална работа като психолог в размер на не по-малко от 400 часа годишно, средно за период от не по-малко от 4 години през периода от последните седем години (период на потвърждаване) преди заявлението за подновяване. Приемливите доказателства включват например: трудови договори, придружени от длъжностна характеристика, договори за проекти или отчети за доходите от данъчни органи (в случай на психолози с независима практика).

Лично професионално развитие

Отговорност на регистрирания психолог на EuroPsy е да поддържа информация за последните професионални научни разработки в психологията, включително, но не само, областите на практика. Препоръчва се минимум 80 часа годишно и кандидатите трябва да могат да представят изрични доказателства за 40 часа годишно непрекъснато професионално развитие. Необходими са доказателства за различни дейности.

Съществува широк спектър от различни видове дейности за професионално развитие и следващият списък не е изчерпателен. За всеки вид дейност е посочен приблизителен максимален процент от времето, което може да бъде признато, за да се гарантира, че психолозите предприемат редица различни дейности като част от тяхното ППР.

  • Сертифицирано присъствие и участие в акредитирани курсове и/или семинари, насочени към по-нататъшно професионално развитие (60%).
  • Развитие на специфични нови умения чрез практика на работното място (20%)
  • Сертифицирано присъствие на срещи за партньорски супервизия (20%)
  • Сертифицирано участие като супервизиращ орган, при условие че това е официално признато (20%)
  • Сертифицирано присъствие на професионална или научна конференция (20%)
  • (Съ-)авторство и/или редактиране на публикации по изследователски и/или професионални въпроси (30%).
  • Презентации пред професионална публика (20%).
  • Редакционна работа върху списания и книги по психология (20%)
  • За целите на потвърждението, сумата общо за последните три категории по-горе не може да надвишава 60%.

Например, ако общо е 100 часа ППР, това може да се състои от присъствие на научна конференция (10 часа, максимум 20), редакторска работа (10 часа, максимум 20), присъствие на срещи за партньорски надзор (20 часа максимум 20) , сертифицирано присъствие на акредитирани курсове (60 часа, максимум 60). Това гарантира смесица от различни дейности по ППР.

Водене на отчетност

Регистрираните психолози на EuroPsy са длъжни да поддържат запис за своето продължаващо професионално развитие. В допълнение към записването на придобиването на опит от практиката в контекста на нови функции, клиентски групи и настройки, това трябва да обхваща обучение и развитие от продължаващо обучение. Този запис, с подкрепящи доказателства, ще осигури основата за Профила на Регистрирания Психолог по EuroPsy, с който е включен в регистъра, да бъде подновен след седем години.