СТРУКТУРА НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
(Обща характеристика)

Европейската система за трансфер на кредитите (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) е тясно обвързана с времетраенето на курсовете, съдържанието на учебните програми и продължителността на образователните цикли – бакалавърски, магистърски, докторантски.

Болонското споразумение въвежда 3-степенна система на висше образование със специфично съдържание, съответни методи за обучение и съобразена с тези условия продължителност:

Първа степен – представлява 3-годишен курс на обучение, при завършването на който студентите получават образователна степен бакалавър;

  • методите на преподаване в тази степен обхващат: лекции, упражнения, самостоятелна подготовка, разработване на проекти; задължителни и избираеми дисциплини.
  • съдържателно в тази степен се придобиват базисни познания, необходими за овладяване на професията, а практически се усвояват умения за прилагане на тези знания при решаване и изпълнение на по-елементарни професионални задачи;

Втора степен – представлява 2-годишен курс на обучение, който е надграждащ за студентите, придобили бакалавърска степен, и който те завършват със степен магистър – присъждана при успешна защита на магистърска теза:

  • методите на преподаване включват теоретични курсове, семинари, задачи, стажове, изследователски проекти, разработка на дипломна теза; задължителни и избираеми дисциплини
  • докато бакалавърските програми поради своя базисен характер са по-еднообразни, монолитни, то магистърските предлагат широко разнообразие на съдържание и форми:
 • магистърските програми, които логически следват директно от бакалавърската степен се наричат интегрирани магистърски програми;
 • за малка група специалности първа и втора степен са задължително обвързани и се следва слято (медицина, ветеринарна медицина, право, архитектура и някои др.) и завършват директно със степен магистър.
 • има и магистърски програми, насочени към работещи професионалисти, наричани изпълнителни магистърски степени, които допускат богато разнообразие от различни гъвкави режими на обучение: изцяло онлайн, вечерни и уикенд часове, задочни.
 • по различни причини почти всички магистърски програми приемат кандидати със бакалавърски степени от различни от магистратурата области с цел: да се добави допълнително съдържание към бакалавърската степен; или да бъде използвана като трамплин, за да се тръгне в нова посока.
 • за EuroPsy сертификацията е задължително бакалавърската степен да е по психология!

Трета степен – 3-годишен курс на следване, който студентите завършват след успешно защитена дисертация със степен доктор:

  • доминиращи познавателни методи за овладяване на професията в тази образователна форма са: самостоятелната работа, литературните обзори, изследователските и експерименталните методи;
  • отличителна черта на третата степен е приносният характер на дисертационния труд в академичен и професионален контекст, технологичен, социален или културен, за напредъка на общество, основано на знанието.

Обща характеристика на учебната програма:
Академичната учебна програма трябва да обхваща всички компоненти на учебната програма, предвидени в Декларацията от Болоня. Въпреки това, може да има разлики в акцента върху областите на обучение и/или видовете образователни цели.

Минимални изисквания (в ECTS) към образованието
за самостоятелна професионална практика по психология

          1 ECTS е еквивалентен на 25 часа активно обучение (т. е. „учебно натоварване“) аудиторна и самостоятелна работа. Друг измерител са часовете заетост – семестриално 750 часа.
          За Българското висше образование по психология 1 ECTS е еквивалентен на 30 часа активно обучение (т. е. „учебно натоварване“) аудиторна и самостоятелна работа.

Изискванията трябва да се разбират по следния начин:

 1. По-голямата част от 1-ва фаза трябва да бъде посветена на теоретични курсове и обучение по психология; обаче една част трябва да бъде запазена за методологията и непсихологическата теория (например философия или социология), които обикновено се считат за релевантни при изучаването на психологията. Предполага се, че частта, изразходвана за теоретични курсове и обучение за умения, плюс ориентация и академични умения, трябва да бъде между 125 и 135 единици (над 2 години). В рамките на теоретичните курсове и обучението в умения най-голямата част трябва да бъде посветена на индивидуалното поведение. Поведението на хората в групите и обществото трябва да получи минимално покритие от 20 единици всяка.
 2. Методиката трябва да има обхват от минимум 30 единици; непсихологическата теория – между 15 и 25 единици. Взети заедно, тези компоненти на учебната програма трябва да представляват 45 до 55 единици.
 3. В рамките на 2-ра фаза приблизително 60 единици (1 година) трябва да бъдат изразходвани за теоретични курсове, семинари, задачи и т. н. Учебната програма трябва да бъде балансирана, за да се гарантира, че се отделя достатъчно внимание на изучаването на индивиди, групи и общество.
 4. 15-30 единици трябва да бъдат посветени на стаж („практика”) и 15-30 единици на изследователски проект или теза. Тези две дейности трябва да обхващат максимум 60 единици (1 година).
 5. Най-малко 60 единици (1 година) трябва да бъдат изразходвани за практика под супервизия. (Не се организира от университета, а от дипломирания психолог след завършване на образованието си, но при възможност университетът може да организира цялата или част от супервизираната практика.)
 6. За първата фаза не се предвижда за необходима разработка на дипломна теза или дисертация, тъй като бакалавърската степен не се счита за квалификация за самостоятелна практика. Но за втората фаза е необходима разработка, базирана на научни изследвания, и следва да бъде под формата на магистърска теза или дипломна работа.
 7. Основните изисквания на Европейския сертификат по психология – EuroPsy са:
  – университетско обучение по психология 5 или 3+2 години (или 4+1/1,5, но задължително 300 кредита), при спазени съдържателните изисквания на EuroPsy учебните програми за бакалавърска и магистърска образователна степен;
  – една година супервизирана практика (не е ангажимент на университетите);
  – ангажираност към Етичния кодекс и Деонтологията.

Оценката за равнището на подготовка на специалистите, преди да получат EuroPsy сертификат за самостоятелна практика, се прави по 4-бална скала:

1 2 3 4
Наличие на основни знания и умения, но недостатъчно развита компетентност Компетентност за изпълнение на задачи, но изискваща напътствие и надзор Компетентност за изпълнение на основни задачи без напътствия или надзор Компетентност за изпълнение на сложни задачи без ръководство или надзор