За квалификацията на супервайзъра вижте в Менюто „Едногодишна практика под супервизия“
 

 

Супервайзърът е психолог, който има най-малко 2 години професионален опит на пълно работно време (или еквивалент на него) като независим практикуващ в ролята на психолог в областта на практиката, в която ще се провежда супервизията.

Супервайзърите ще бъдат опитни психолози, които имат време, ангажираност и компетентност да изпълнят тази задача и да служат като супервайзъри. Супервизията предполага редовна среща между Обучаващия се и Супервайзъра; това трябва да се случва най-малко на всеки две седмици и средно два часа запазено време за среща.

Супервайзърите ще трябва да развият умения, които включват следното:

  • позитивно и активно слушане,
  • откритост и позитивно отношение,
  • размишление върху практиката,
  • предоставяне на обратна връзка,
  • справяне с трудни проблеми и чувства,
  • гранични проблеми и проблеми на властовите отношения,
  • споделяне на етични дилеми,
  • менторство,
  • оценка на компетентността,
  • оценка на изпълнението.

За Регистъра на Супервайзърите всеки супервайзър, предоставя: снимка, имейл, място на провеждане на супервизирана практика, декларация, че е съгласен тези данни да станат публично достояние.

Секция „Спортна психология”- Супервайзъри