Сертификатът EuroPsy е предоставен от EFPA на Българската Национална Присъждаща Комисия под формата на образец, за да се гарантира съпоставимост и общ стил и информация в страните, присъждащи EuroPsy.

Сертификатът ще съдържа следната информация:

За регистрация за EuroPsy Сертификата е необходима следната информация:

 1. Име
 2. Адрес на месторабота
 3. Университетско образование по психология – да се уточни:
 • Времеви период
 • Име на степента
 • Име на университета
 • Страна
 1. Страна на практика
 2. Област на практика (клинична/здравна, образователна, трудова & организационна, други да се уточнят)
 3. Дата и място на упълномощаване от Националната присъждаща комисия
 4. Национален регистрационен номер

Следната информация трябва да бъде поискана във формуляра за кандидатстване:

 1. Име
 2. Служебен/домашен адрес
 3. Имейл
 4. Университетско образование по психология

(да бъдат изброени академичните звания, датите, когато е започнало и приключило обучението в университета, областта на практика и страната, в която е присъдено званието)

Времеви период Наименование  на степента Област на практика Университет Държава
 1. Супервизирана практика

Официално призната супервизирана практика, еквивалентна на една година на пълен работен ден (моля, дайте подробности за контролираната практика, датите и областите на практика, в които е проведена; моля, предоставете доказателства за минимум една година еквивалент. Само списък области, които са официално признати за контролирана практика)

Времеви период Име на супервъйзъра Област на практика
 1. Професионален опит като независим практикуващ психолог

Трудова история на независима практика като психолог, еквивалентна най-малко на …… (приложимо само за кандидати, които преди ….. са били лицензирани за независима практика като психолог от национален лицензиращ орган, признат от Европейската присъждаща комисия)

Времеви период Работодател Област на практика
 1. Област(и) на практика,

В която кандидатът претендира за компетентност да практикува като независим психолог

Клинична/Здравна                            Трудова & Организационна

Образователна                                     Друго (посочете поле)

 1. Споразумение за публикуване на регистрационни данни

Кандидатът се съгласява неговото/нейното име и работен или домашен адрес да бъдат посочени в Регистъра, както и в Сертификата.