В сърцевината си Европейският сертификат по психология (EuroPsy), който може да бъде присъден на всеки психолог с висококачествена академична подготовка, поради естеството на подпомагащото поведение  което обезпечава, е органически свързан с принципите на хуманизма и високия морал. Психологът изпълнява различни професионални роли, в един или повече различни професионални контексти и по отношение на различни видове клиенти. Това налага, освен притежаването на професионална компетентност, също и стриктното спазването на етично поведение.

Европейски сертификат по психология (EuroPsy) гарантира не само достатъчно широка сфера на обучение и компетентност при изпълнение на професионалните функции, но и задължително спазване на националните и европейските етични стандарти за психолози.      Генералната цел на практикуването като професионалист-психолог е развиването и прилагането на психологичните принципи, знание, модели и методи за интервенция, по хуманен и отговорен начин, за да се подобри развитието, благосъстоянието и ефективността на хората, на организациите и на обществото.

Компетентният практикуващ психолог е способен не само да прояви необходимото отношение към нуждаещите се – пациенти, клиенти и пр., но има също така подходящо отношение към професията и колегите си. Съществен принос за това има едногодишния трудов стаж под супервизия, с който завършва неговата професионална подготовка за самостоятелна практика. В него се овладяват нужните му в кариерното му развитие междуличностни отношения, обноски, морални отговорности.

Освен по причина  на междуличностните ангажименти на професията психолог, морални императиви се определят и от естеството на научноизследователската работа, която често е основна дейност в реализация на психолозите.  Спазването на етичните аспекти на психологичните изследвания и прилаганите методи, на авторските права, на научната истинност и обоснованост  определят широк кръг морални  принципи, които гарантират достоверност, приносен характер и полза за обществото .

Кандидатите, удостоени с EuroPsy, подписват декларация пред съответната Национална Присъждаща Комисия, че са запознати с принципите на професионално поведение, постановени от Метакодекса за професионална етика на Европейската федерация на психологичните асоциации и, че ще извършват професионалната си дейност в съответствие с Етичния кодекс на Националната асоциация по психология (на страната, в която работят). Нарушаването на този ангажимент би довело да деноминацията му като психолог, сертифициран за EuroPsy.

Присъждането на Европейската диплома по психология (EuroPsy) трябва да зависи от крайната оценка за способността на практикуващия да интегрира знание, умения и компетенции в единния процес на предоставяне на професионални услуги на клиенти, като се вземат предвид етичните принципи.

EFPA Етичен Мета-Кодекс