СЪДЪРЖЕНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА  – ВТОРА ФАЗА МАГИСТРИ

Тази страница има за цел да ориентира психолозите, които желаят да кандидатстват за EuroPsy сертификат, и университетите, които биха искали да се запознаят със стандартите на EuroPsy, в изискванията на Европейската присъждаща комисия (European awarding comity – EAC) към подготовка на кандидати за сертифициране по отношение на тяхната магистърска степен.

Програмата на втората фаза подготвя студента за самостоятелна професионална практика като психолог. Тази част от учебната програма може да бъде или недиференцирана и да се подготви за по-нататъшно обучение на докторантура, или за работа като „общопрактикуващ лекар“ по психология или да бъде диференцирана и да се подготви за практика в рамките на определена област на психология, като (i) клинична или здравна психология (ii) образователна или училищна психология, (iii) работна и организационна психология или (iv) друга област. В първия случай студентът ще придобие допълнителни знания по теми, които вече са били разгледани по време на първата фаза, като теория на когнитивната архитектура, специфични теории за емоциите, разширена теория на личността. Това предполага подготовка или за бъдеща изследователска кариера (чрез докторска степен) или по-обща подготовка по професионална психология. Във втория случай студентът ще придобие специализирани знания по например теории и техники за клинична оценка, теории за образователна интервенция като модификация на поведението, теории за изпълнение на работата, теории за лидерство или статистически модели за подбор на персонал. Тъй като всички придобити знания и умения се основават на дисциплината психология, всеки тип съдържание на учебната програма е приемлив в рамките на втората фаза. Като част от втората фаза, студентът, независимо дали се подготвя за изследване или кариера на професионален психолог, трябва да демонстрира способността си да придобие умения за изследване. Има широко съгласие, че професионалните психолози трябва да придобият компетентност в изследванията, както за да оценят собствената си работа и интервенции, така и за да запазят своята компетентност по отношение на изследванията и друга литература.

Таблицата по-долу, която очертава рамката за втората фаза, представя структура, основана на компетентност по отношение на „индивида“, „групата“ и „обществото“. Това означава, че психолозите могат да работят на индивидуално, групово или обществено ниво и че тяхната подготовка трябва да включва обхващане на работата и на трите нива.

Втора фаза на учебната програма за сертифициране по EuroPsy

Тип съдържание/Цели Индивиди Групи Системи/обществото
Ориентация
Знания
Ориентация в областта на практиката и възможностите за специализация
Обяснителни теории
Знания
Курсове по обяснителни теории по обща психология и/или психобиология и/или психология на развитието, и/или психология на личността, и/или социална психология – например теории на обучението, теория на когнитивната архитектура, разширена теория на личността.
Курсове по обяснителни теории в трудова  и организационна психология и/или образователна психология и/или клинична психология и/или психологически поддисциплини, например теории за трудовото представяне, теории за ситуирано познание, теории за лидерство, теории за личностни разстройства.
Технологични теории
Знания
Курсове върху технологични теории по обща психология и/или психобиология и/или психология на развитието, и/или психология на личността, и/или социална психология – например психометрична теория, теория за оценка на ЕЕГ .
Курсове по технологични теории на трудова и организационна психология и/или образователна психология и/или клинична психология и/или психологически поддисциплини – например теории за анализ на работата, анализ на потребностите от обучение, теории за консултиране и психотерапия.
Обяснителни теории
Умения
Обучение в  умения за прилагане на гореспоменатите обяснителни теории при оценяване в рамките на изследователски/лабораторни условия – например обучение по ЕМГ измерване, обучение по оценка на личността.
Обучение в умения за прилагане на гореспоменатите обяснителни теории при оценяване в рамките на приложни / полеви условия – например обучение за анализ на грешки, оценка на разстройствата в ученето.
Технологични теории
Умения
Обучение на умения за прилагане на гореспоменатите технологични теории при интервенции в изследователски/лабораторни условия – например обучение по конструиране на тестове, проектиране на учебен експеримент.
Обучение в умения за прилагане на гореспоменатите технологични теории при интервенции в приложни / полеви условия – например обучение в проектиране на системи за оценка на ефективността, проектиране на система за обучение, разработване на терапевтичен план, психотерапия.
Методология
Знания
Разширен изследователски дизайн
Основни и разширени многовариантни статистики, включително ANOVA
Множествен регресионен анализ, факторен анализ
Качествено проектиране на изследвания, включително разширено интервюиране и използване на въпросник, качествен анализ на данни
 Методология
Умения
Обучение в умения по горепосочените методи и техники
Етика
Знания и умения
Познаване на етичните принципи и тяхното прилагане
Обучение на умения за прилагане на етичните принципи и етичните нормативи в професионалната практика
Академичен и общ професионални умения
Умения
Обучение в умения за писане на доклади и статии
Обучение в умения за професионално интервюиране и др.
Непсихологически теории
Знания
Теоретични и практически курсове по теми от други дисциплини, свързани с професионалната дейност – например медицина, право, бизнес икономика
Основна изследователска компетентност ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ (ТЕЗА)
Основна професионална компетентност СТАЖ („ПРАКТИКА”)

Изследвания

Очаква се студентите, завършващи пълното си образование и обучение, да са развили някои основни компетенции в изследователските умения и да са изпълнили малък изследователски проект. Това може да се извърши в рамките на лабораторията в университета или на място и може да използва експериментални подходи или по-естественонаучни подходи като квази-експерименти, казуси, интервюта или проучвания с въпросник. Студентите ще бъдат запознати с въпроси, свързани със същността и етиката на психологическото изследване и основните методи, използвани от психолозите. Тази дейност вероятно ще отнеме еквивалент на 3-6 месеца (т.е. 15-30 ECTS).

Стаж („практика”)

Целта на стажа (наричан „практика“ в някои европейски страни) е да осигури въвеждащо професионално обучение на терен, за да даде възможност на студентите да:

 • интегрират теоретични и практически знания
 • научат процедури, свързани с психологическото знание
 • започнат да практикуват под наблюдение
 • да могат да разсъждават и обсъждат собствени и чужди дейности
 • започнат да работят в среда с професионални колеги.

Това обучение обикновено се провежда през втората половина на университетската учебна програма, но може да започне по-рано и/или да продължи извън учебната програма. В последния случай следва да има съвместна отговорност от университета и/или националната професионална психологическа асоциация и/или съответните органи за акредитацията на обучението. Продължителността обикновено е най-малко 3 месеца (или 15 ECTS), в зависимост от конкретната област на интерес.

Видът на практиката по време на стажа варира и може да включва:

 • наблюдение на действителни ситуации, в които се използват психологически техники
 • използване на основни техники под наблюдение
 • участие в проекти с определена роля
 • анализ и обсъждане на „случаи“.

Мястото, където се провеждат стажовете, обикновено ще бъде публична или частна институция или „сертифицирана“ частна фирма, която:

 • предоставя услуги, които съответстват на образователния опит на обучавания
 • може да гарантира, че по-голямата част от супервизията ще бъде предоставена от професионални психолози
 • е признат от националната психологическа асоциация и/или акредитиран университет.

Примерите за институции включват болнични или клинични условия, частна практика, училища и образователни институции, обществени услуги.

Стажът не се счита за част от практиката под супервизия.