КРЕДИТНА СИСТЕМА
Европейска система за кредитен трансфер и натрупване
(European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS)

Болонското споразумение предвижда универсална измерителна единица за образованост с въвеждането на единна кредитна система (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). Кредити или зачетени балове за обучение се дават на студента за всички видове работа: часове в аудитория, часове за самообучение, творческа работа, практики, стажове, писмени и устни форми на контрол. Кредитите включват оценки за взети курсове.

Въвеждането на система от кредити – ECTS създава редица предимства при оценката на квалификацията на специалистите с висше образование, както и при сравняването на университетските учебни програми:

Въвеждането на кредитна система съобразно Болонското споразумение (в частност Копенхагенската Квалификационна рамка) в оптималния си вариант предвижда 180-240 кредита за първи цикъл – бакалавърска степен и 90-120 за втори цикъл – магистърска степен (по изключение 60).

Степента, присъдена след всеки цикъл, е призната от европейския пазар на труда като подходящо ниво на квалификация и дава възможност за трудова реализация.

Един кредит отговаря на 25 – 30 часа обучение в класната стая и самообучение.

Създаването на система от кредити представлява подходящо средство за насърчаване на студентска мобилност чрез преодоляване на препятствията пред свободното движение в единното Европейско пространство на висшето образование (European Higher Education Area – EHEA), осигуряване на достъп до възможности за обучение в желано направление, преминаването и продължаването на образованието от един университет в друг при спазване принципите за приемственост и надграждане.

Кредити могат да бъдат придобити и в контексти, които не са висше образование, включително учене през целия живот, при условие, че са признати от официални акредитиращи институции.

ECTS предоставя свобода за избор пред личността в рамките на стабилни критерии за образованост!