КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОФИЛИРАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ

Тази част определя основните компетенции, които професионалните психолози трябва да развият и демонстрират, преди да бъдат допуснати до независима практика. Тези компетенции се отнасят до аспекти на процеса, чрез който психолозите предоставят услуги на своите клиенти.

Компетенциите на психолозите

Общата цел на практикуването като професионален психолог е да развива и прилага психологически принципи, знания, модели и методи по етичен и научен начин, за да насърчи развитието, благополучието и ефективността на индивидите, групите, организациите и обществото.

Има две основни групи компетенции, (1) тези, свързани с психологическото съдържание на процеса на професионална практика (основни компетенции) и (2) тези, които позволяват на практикуващия да предоставя ефективно своите услуги (способстващи компетенции). Основните компетенции са уникални за психологическата професия по своето съдържание, знанията и уменията, необходими за тяхното изпълнение. Способстващите се споделят с други професии и доставчици на услуги. Както първичните, така и способстващите компетенции са от съществено значение за предоставянето на услуги по професионално приемлив начин.

Компетенциите предоставят описание на различните роли, които психолозите изпълняват. Тези роли се изпълняват в един или повече от различни професионални контексти и във връзка с различни видове клиенти. Компетенциите се основават на знания, разбиране и умения, прилагани и практикувани етично. Компетентният практикуващ не само може да демонстрира необходимите умения, но и нагласи, подходящи за правилното упражняване на професията си. Счита се, че нагласите са от особено значение, тъй като те определят уникалната природа на психологическата професия. Докато някои знания и умения са общи в своята приложимост, друга част от тях са свързани с контекста. Така психологът, който е демонстрирал професионална компетентност в една област на практика с една клиентска група, не може да се приеме, че е компетентен в други области на практика или с други клиентски групи.

Всеки притежател на сертификат EuroPsy ще има профил, определящ контекста, в който е демонстрирал компетентност да практикува, независимо от момента, в който Сертификатът е връчен.

Прави се разграничение между четири широки области на практика, обозначени като:

  • Клинична & здравна
  • Образователна
  • Трудова & организационна
  • Друга

За целите на описанието на квалификациите за практикуване се счита за достатъчна широка категоризация на практическите области. За онези професионални дейности, които не могат да бъдат причислени към нито една от тези три категории, се използва четвърта категория, обозначена като „Други“, за която трябва да се дава спецификация на конкретната област (например криминалистика, спорт, трафик и т. н.).

Описанията на тези компетенции са предназначени да бъдат общи и приложими към повечето или всички видове професионална работа на психолозите, въпреки че се прилагат по специфични начини в различни области на практика.

Основни компетенции

Има 20 основни компетенции, които всеки психолог трябва да може да демонстрира; те могат да бъдат групирани в шест функционални категории, които се отнасят до професионални дейности. Тези функции са обозначени като:
А. спецификация на целта
Б. преценка
В. развитие
Г. интервенция
Д. оценка
Е. комуникация.

Компетенциите са описани по-долу:

Основни компетенции на психолозите

Основни компетенции Описание
А. Спецификация на целта Взаимодействие с клиента с цел дефиниране на целите на интервенцията или услугата, която ще бъде предоставена
1. Анализ на нуждите Събиране на информация за нуждите на клиента чрез подходящи методи, изясняване и анализиране на нуждите до точка, в която могат да бъдат предприети значими по-нататъшни действия.
2. Поставяне на цели Предлагане и договаряне на цели с клиента, установяване на приемливи и осъществими цели и уточняване на критерии за оценка на изпълнението на целите в по-късен момент.
Б. Преценка Установяване на съответните характеристики на индивиди, групи, организации и ситуации чрез подходящи методи
3. Преценка на индивида Извършване на преценка чрез интервюиране, тестване и наблюдение на лица в подходяща за търсената услуга среда.
4. Преценка групата Извършване на преценка чрез интервюиране, тестване и наблюдение на групи в подходяща за търсената услуга среда.
5. Преценка на организацията Извършване на оценка чрез интервюта, анкети и други методи и техники, които са подходящи за изучаване на организации в подходяща за търсената услуга среда.
6. Преценка на ситуацията Извършване на оценка чрез интервюта, анкети и други методи и техники, които са подходящи за изучаване на ситуации в подходяща за търсената услуга среда.
В. Развитие Разработване на интервенции, услуги или продукти на базата на психологическа теория и методи за използване от клиенти или психолози.
7. Дефиниране на услуга или продукт & анализ на изискванията Определяне на целта на услугата или продукта, идентифициране на съответните заинтересовани страни, анализиране на изискванията и ограниченията и изготвяне на спецификации за продукта или услугата, като се вземе предвид обстановката, в която услугата или продуктът трябва да се използва.
8. Дизайн на услуга или продукт Проектиране или адаптиране на услуги или продукти в съответствие с изискванията и ограниченията, като се вземе предвид обстановката, в която услугата или продуктът ще бъде използван.
9. Тестване на услуга или продукт Тестване на услугата или продукта и оценка на неговата осъществимост, надеждност, валидност и други характеристики, като се вземе предвид обстановката, в която услугата или продуктът ще се използва.
10. Оценка на услуга или продукт Оценяване на услугата или продукта по отношение на полезността, удовлетвореността на клиентите, удобството за ползване, разходите и други аспекти, които са от значение в обстановката, в която услугата или продуктът ще се използва.
Г. Интервенция Идентифициране, подготовка и провеждане на интервенции, които са подходящи за постигане на поставените цели, като се използват резултатите от дейностите по оценка и развитие.
11. Планиране на интервенцията Разработване на план за интервенция, който е подходящ за постигане на поставените цели в среда, подходяща за търсената услуга.
12. Директна личностно ориентирана интервенция Прилагане на интервенционни методи, които пряко засягат едно или повече лица в съответствие с плана за интервенция, в обстановка, подходяща за търсената услуга.
13. Директна ситуационно ориентирана интервенция Прилагане на интервенционни методи, които пряко засягат избрани аспекти на ситуацията в съответствие с плана за интервенция, в обстановка, подходяща за търсената услуга.
14. Непряка интервенция Прилагане на методи за интервенция, които позволяват на отделни лица, групи или организации да се учат и да вземат решения в свой собствен интерес, в среда, подходяща за търсената услуга.
15. Внедряване на услуга или продукт Внасяне на услуги или продукти и насърчаване на правилното им използване от клиенти или други психолози.
Д. Оценяване Установяване на адекватността на интервенциите по отношение на спазването на плана за интервенция и постигането на поставените цели.
16. Планиране на оценяването Изготвяне на план за оценка на интервенция, включително критерии, извлечени от плана за интервенция и поставените цели, в обстановка, подходяща за търсената услуга.
17. Оценъчни измерители Избиране и прилагане на техники за измерване, които са подходящи за изпълнение на плана за оценка, в обстановка, подходяща за търсената услуга.
18. Оценъчен анализ Извършване на анализи в съответствие с плана за оценка и извличане на заключения относно ефективността на интервенциите в среда, подходяща за търсената услуга.
Е. Комуникация Предоставяне на информация на клиентите по начин, който отговаря на нуждите и очакванията на клиентите.
19. Даване на обратна връзка Предоставяне на обратна връзка на клиентите, като се използват подходящи устни и/или аудио-визуални средства, в обстановка, подходяща за изискваната услуга.
20. Писане на доклад Писане на доклади за информиране на клиентите за резултатите от оценката, разработването на услуга или продукт, интервенциите и/или оценките в среда, подходяща за търсената услуга.

Психологът трябва да придобие всяка от тези компетенции, доколкото е приложимо в конкретна област на практика. За да се получи EuroPsy, компетентността трябва да бъде такава, че да се очаква от психолога да изпълнява всяка от шестте основни функции по адекватен начин и независимо.

Способстващи компетенции:

Има осем способстващи компетентности, които се отнасят до професионалната дейност като цяло и които практикуващият психолог трябва да демонстрира в допълнение към първичните компетенции.

Психологът трябва да придобие всяка от способстващите компетенции, както се изисква за практика в определена област на реализация, за да се квалифицира за EuroPsy.

Способстващи компетенции за психологическата практика

Способстващи компетенции Определение
1. Професионална стратегия Избор на подходяща стратегия за справяне с поставения(ите) проблем(и), въз основа на рефлексия върху професионалната ситуация и собствените първични компетенции.
2. Непрекъснато професионално развитие Актуализиране и развитие на основните и съпътстващите компетенции, знания и умения в съответствие с промените в областта, стандартите и изискванията на психологическата професия, националните и европейските регламенти на EFPA относно EuroPsy.
3. Професионални връзки Създаване и поддържане на взаимоотношения с други професионалисти, както и със съответните организации.
4. Изследвания и разработки Разработване на нови интервенции, услуги и продукти, които имат потенциал да задоволят нуждите на настоящите или бъдещите клиенти и да генерират нови форми на професионална дейност или бизнес.
5. Маркетинг & продажби Свеждане на актуални и нови продукти и услуги до вниманието на реални или потенциални клиенти, свързване с клиенти, правене на бизнес оферти, продажба на услуги, предоставяне на следпродажбени услуги.
6. Управление на акаунта Създаване и поддържане на взаимоотношения с (потенциални) клиенти, наблюдение на нуждите и удовлетвореността на клиентите, идентифициране на възможности за разширяване на професионалната дейност или бизнес.
7. Управление на практиката Проектиране и управление на практиката, предоставяща услугите, независимо дали като малък бизнес или като част от по-голяма частна или публична организация, включително финансови, кадрови и оперативни аспекти, осигуряване мениджмънт на служителите.
8. Осигуряване на качеството Създаване и поддържане на система за осигуряване на качеството на практиката като цяло.
9. Саморефлексия Критичната саморефлексия върху собствената практика и компетентност е ключова характеристика на професионалната компетентност.

При разработването и оценяването на компетенциите трябва да се вземе предвид фактът, че действителното съдържание на предлаганите услуги е различно в зависимост от сферата, в която психологът практикува.

Това е пряко следствие от факта, че психолозите изпълняват различни роли в обществото и се занимават с различни видове клиенти, проблеми, методи и т.н. Както беше отбелязано по-горе, за EuroPsy се разграничават четири широки области на практика:

  • Клинична & здравна
  • Образователна
  • Трудова & организационна
  • Друга

Четвъртата обща категория (Други) се използва, за да обхване други по-специфични приложения, които не попадат в тези общопризнати области.

Процедури за EuroPsy профилиране

Категории за оценка

Супервайзърите ще правят формиращи и обобщаващи оценки на постиженията на психолозите в съответствие с правила и традиции, които са специфични за конкретната област на практика и/или национален контекст. Тези оценки трябва да се използват като допълнени от оценките на основните компетентности, споменати по-горе. Препоръчва се оценката да прави разлика между следните нива на компетентност.

1 2 3 4
Наличие на основни знания и умения, но недостатъчно развита компетентност Компетентност за изпълнение на задачи, но изискваща напътствие и надзор Компетентност за изпълнение на основни задачи без напътствия или надзор Компетентност за изпълнение на сложни задачи без ръководство или надзор

Най-важното разграничение, което трябва да се направи от оценителя, е между нива 2 и 3. В края на периода на супервизия трябва да има достатъчно компетенции на ниво 3 или 4, за да може лицето да практикува самостоятелно в една или повече области, с една или повече клиентски групи. Насоките за оценяване ще бъдат издадени от Европейската присъждаща комисия.

Присъждането на EuroPsy трябва да зависи от окончателната обобщена оценка на способността на практикуващия да интегрира знания, умения и компетенции в единен процес на предоставяне на професионална услуга на своя клиент, като в същото време се отчитат етичните принципи.

При окончателната оценка супервайзърът трябва да обобщи наличната информация и да посочи дали въз основа на наличните доказателства може да се очаква от кандидата да изпълнява адекватно и независимо шестте основни роли, под които са групирани 20-те компетенции. Преценката на Супервизиращия орган трябва да бъде изразена като преценка „компетентен“ или „все още некомпетентен“. Освен това Супервизиращият орган трябва да даде цялостна оценка на съпътстващите компетенции, отново по отношение на това дали лицето е „компетентно“ или „все още не е компетентно“. Кандидатът трябва да представи доказателства, за да удовлетвори своя супервайзър относно своята компетентност за шестте основни компетенции, както и за общия брой на съпътстващите компетенции.

Резултатите от оценката се обобщават в табличен вид, както е посочено в примера по-долу.

Области на практика Клинична & здравна Образователна Трудова & организационна Друга
(уточнявана)
Компетенции      
А. спецификация на целта да      
Б. преценка да да да  
В. развитие да      
Г. интервенция да      
Д. оценка да   да  
Е. комуникация да   да  
Способстващи компетенции да   да  

Този психолог има компетенции основно в областта на здравната и клиничната психология, като неговите/нейните компетенции са атестирани от супервайзъра. Това означава, че той/тя е компетентен да практикува в областта на клиничната психология. Той/тя обаче има и компетентност в преценяването в образователната и трудовата и организационна сфера, както и някои допълнителни компетенции в областта на труда и организацията. Последните могат да бъдат надградени, за да допринесат за последваща цялостна компетентност в тази област.