КВАЛИФИКАЦИИОННА РАМКА В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
(Болонска работна група (2005), Копенхаген – резюме)

Във всички европейски държави психолозите са се обучавали и прилагали знанията си в национално специфични рамки, характеризиращи се с различия в езика, образователните традиции, формите на заетост, начина и степента на участие на правителството. Развивайки  се при много различни политически и икономически условия, образованието на психолозите е приело различни форми в различните страни, в някои случаи с акцент върху продължително и еднакво обучение, публично финансиране и регулиране от закона, в други случаи с акцент върху ранна диференциация и пазарна конкуренция с други професии. Тези факти трябва да бъдат отчитани, когато се касае за реформа към единен модел на регулация и същевременно за национална и академична автономия.

Общата рамка за квалификация в Европейското пространство за висше образование произтича от тезисите, заложени в Болонската декларация. Същевременно рамката осигурява възможност за отчитане на някои национални специфики и традиции в обучението по психология, без да нарушава принципа за сравнимост на квалификационните равнища. При запазване цикличността на образованието и съдържанието на съвкупността на циклите като цяло, балансирайки с кредитите, Общата квалификационна рамка дава възможности за вътрашни размествания и прегрупирания в учебните програми, продиктувани от целите на образованието в конкретната държава, традициите в подготовката на психолозите, спецификата на психологическите направления.

Общата рамка за квалификация има следното разпределение:

Първи цикъл – бакалавърска степен
Този цикъл обикновено включва 180-240 ECTS кредита

Квалификациите, които следва да притежават завършилите първия цикъл (бакалавърска степен), се отнасят до:

 • демонстриране знания и разбиране в областта на обучение, основани на общото им средно образование и овладени на ниво, което, макар и подкрепено от съдържанието на съвременни учебни програми, включва някои аспекти, които ще бъдат допълнени от запознаването с авангардните открития в тяхната област на обучение;
 • могат да прилагат своите знания и разбиране по начин, който показва професионален подход към тяхната работа или занаят, и да притежават компетенции, които демонстрират чрез разработване и поддържане на аргументи и решаване на проблеми в тяхната област на обучение;
 • имат способността да събират и тълкуват релевантни данни (обикновено в рамките на тяхната област на обучение), за да обосновават преценки, които включват размисъл по съответните социални, научни или етични въпроси;
 • могат да комуникират информация, идеи, проблеми и решения както със специализирана, така и с неспециализирана аудитория;
 • развити умения за учене, които са им необходими, за да продължат да предприемат по-нататъшно обучение с висока степен на автономия.

Втори цикъл – магистърска степен
Този цикъл обикновено включва 90-120 ECTS кредита, с минимум 60 кредита на ниво 2-ри цикъл

Квалификациите, които следва да притежават завършилите втория цикъл (магистърска степен), се отнасят до:

 • демонстриране знания и разбиране, които се основават и разширяват и/или подобряват това, което обикновено се свързва с първия цикъл, и което осигурява основа или възможност за оригиналност при разработването и/или прилагането на идеи, често в рамките на изследователски контекст;
 • могат да прилагат своите знания и разбиране и способности за решаване на проблеми в нова или непозната среда, в по-широк (или мултидисциплинарен) контекст, свързан с тяхната област на обучение;
 • имат способността да интегрират знания и да се справят със сложности, да формулират преценки с непълна или ограничена информация, но осъзнавайки социалните и етичните отговорности, свързани с прилагането на техните знания и преценки;
 • могат да съобщават своите заключения, както и знанията и обосновката, която ги подкрепя, на специализирана и неспециализирана аудитория;
 • имат уменията за учене, които им позволяват да продължат да учат по начин, който може да бъде до голяма степен самонасочен или автономен.

Трети цикъл – PhD
Типичен размер на кредити не е предписан за този цикъл

Квалификациите, които следва да притежават завършилите този цикъл са:

 • систематично разбиране на областта на обучение и владеене на уменията и методите на изследване, свързани с тази област;
 • способност да замислят, проектират, прилагат и адаптират мащабни изследвания, спазвайки научната почтеност;
 • принос чрез оригинални изследвания, които разширяват границата на познанието в резултат на извършена значителен обем работа, част от която заслужава национално или международно реферирано публикуване;
 • способност за критичен анализ, оценка и синтез на нови и сложни идеи;
 • могат да общуват със своите връстница, по-голямата научна общност и с обществото като цяло относно техните области на експертиза;
 • могат да спомагат, в академичен и професионален контекст, технологичен, социален или културен, за напредъка на общество, основано на знанието.