Кандидатстването за EuroPsy сертификация предполага съответствие на образованието и подготовката на кандидата на изискванията на стандартите за бакалавърска степен по психология, на стандартите за магистърска степен и на изискващата се едногодишна практика под супервизия.

Как да кандидатстваме?

Влезте в меню „Учебни програми”:

 1. Запознайте се със съдържанието на подменю „Структура на учебната програма”, за да се ориентирате в цялата съвкупност от изисквания към подготовката на психолога-кандидат за EuroPsy сертификат.
 2. Запознайте се с подменю „Бакалавърска степен”, където ще намерите информация за учебното съдържание на дисциплините от бакалавърската степен. Ако те отговарят по съдържание (от таблицата в подменю „Бакалавърска степен”) и кредити (вижте и подменю „Структура на учебната програма”) на учебните планове, по които сте се обучавали във Вашия университет, това означава, че отговаряте на изискванията на EuroPsy за бакалавърска степен.
 3. Запознайте се с подменю „Магистърска степен” и процедирайте по същия начин. Сравнете учебните планове, по които сте се обучавали във Вашия университет, с изискванията на EuroPsy за магистърска степен – по съдържание (от таблицата в подменю „Магистърска степен”) и по кредити (вижте и подменю „Структура на учебната програма”). Ако те съвпадат, това означава, че отговаряте на изискванията на EuroPsy за магистърска степен.
 4. Запознайте се с подменю „Едногодишна практика под супервизия” и сравнете посочените там изисквания за едногодишна супервизирана практика с Вашата.
 5. Ако отговаряте и на тези критерии, преминете към подготовка на документите за кандидатстване за EuroPsy сертификат, изброени по-долу.
 6. Когато сте готови с документите, ги представете на Националната присъждаща комисия:
  Имейл: info@europsy-bg.com
  Телефон: 0887 426 394
 7. Документите ще бъде обработено само след като кандидатът заплати съответната такса за административни разходи (300 лв.).

Документация, която ще ви е нужна при кандидатстването за EuroPsy сертификат

 1. Диплома за Бакалавърска степен по психология.
 2. Учебен план, по който е дипломиран кандидатът за Бакалавърска степен (съдържание и кредити).
 3. Диплома за Магистърска степен по психология.
 4. Учебен план, по който е дипломиран кандидатът за Магистърска степен (съдържание и кредити).
 5. Дневници за една година практика под супервизия.
 6. Информация от супервайзъра / ите за една година практика под супервизия – времетраене, съдържание, преценка за практиканта.
 7. Споразумение за  публикуване на регистрационни данни.
 8. Етичен кодекс на ДПРБ – декларация в Заявлението, че кодексът се познава и кандидатът се задължава да го спазва.
 9. Мета-Кодекс на EFPA – декларация в Заявлението, че кодексът се познава и кандидатът се задължава да го спазва.
 10. Заявление.
 11. Платежно нареждане за 300 лв. към
  ОББ АД – София
  IBAN:BG75UBBS88881000117062
  BIC UBBSBGSF
  Основание за плащана: Кандидатстване за EuroPsy.
 12. Уверение от кандидата, че е направил самооценка на документите си за кандидатстване за EuroPsy сертифициране и намира, че отговарят на всички условия.
Заявление за придобиване на EuroPsy сертификат

Оформление на документите за подаване

Документите за регистрация трябва да бъдат депозирани online в пет отделни папки. Всяка папка и файловете в нея трябва да бъдат надписани разбираемо с латински букви (за да не се обезобразяват етикетите в случай на дезархивиране, както се случва с кирилицата).
Вместо в отделни папки, документите могат да бъдат съединени в пет файла pdf-формат, който вариант е за предпочитане.

 1. Папка Formuliar za kandidatstvane”: Формуляр за кандидатстване за EuroPsy сертификат, платежен документ за внесена такса, уверение от кандидата, че е направил самооценка на документите си и намира, че те отговарят на всички условия.
 2. Папка Diplomi po psihologia”: Диплома за бакалавърска степен по психология и за магистърска степен по психология с приложения за хорариуми по отделните дисциплини и ECTS кредити. Учебни програми с отразени хорариуми по отделните дисциплини и ECTS кредити (желателно).
 3. Папка „Еdnogodishna praktika pod supervizia”: Място на провеждане на
  супервизията, изпълнявани дейности, продължителност, супервайзъри, дневници.
 4. Папка Obratna informacia ot supervaizarite”: Детайлен отзив от супервайзърите за достигнатото професионално равнище от практиканта по критериите (от настоящия сайт, „Учебни програми”, „Компетенции и профилиране на компетенциите”).
 5. Папка Sertificati”: Документи за продължаващо професионално развитие (при наличието на такива).