СЪДЪРЖЕНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА – ТРЕТА ФАЗА ПРАКТИКА ПОД СУПЕРВИЗИЯ / СУПЕРВАЙЗЪРИ

Тази страница има за цел да ориентира психолозите, които желаят да кандидатстват за EuroPsy сертификат, и университетите, които биха искали да се запознаят със стандартите на EuroPsy, в изискванията на Европейската присъждаща комисия (European awarding comity – EAC) към подготовка на кандидати за сертифициране по отношение на изискващата се едногодишна супервизирана практика след дипломирането им от висшето учебно заведение.

Третата фаза в професионалното образование на психолозите се състои от една година супервизирана практика в определена област на професионалната психология. Тя може да се счита за професионално обучение на терен, целящо да:

 • подготви психолога за независима практика като лицензиран (или пълноценен) психолог,
 • развие у индивида работни роли като професионален психолог въз основа на уникалното обучение и личностно изграждане,
 • консолидира на интегрира теоретичните и практическите му знания.

Това обучение често се случва напълно или частично след завършване на втората фаза и се провежда след напускане на университета. Въпреки това, то може също да бъде част от университетското обучение, например интегрирани курсове в шестте години, където контролираната практика се организира от университета като част от курса и се провежда в рамките на общия шестгодишен период на обучение. Продължителността му е 12 месеца или еквивалента (60 ECTS).

Видът на практиката се състои от полусамостоятелна работа като психолог под супервизия в професионална колегиална среда. Тази форма на обучение се счита за съществена за придобиване на професионална квалификация „психолог”, тъй като прилагането на знанията и уменията, придобити през първата и втората фаза в професионална среда, е предпоставка за развитие на компетенциите на психолозите. Завършилите първа и втора фаза без период на супервизирана практика не могат да се считат за квалифицирани за самостоятелна работа като психолог.

Супервизираната практика обикновено се провежда в институции или „сертифицирани“ частни фирми, които:

 • предоставят услуги, които съответстват на образователния опит на обучавания,
 • могат да гарантират, че по-голямата част от супервизията ще бъде предоставена от професионален психолог,
 • обикновено са акредитирани или признати от националния орган, регулиращ влизането в професията.

Примерите за институции включват болнични или клинични условия, частна практика, училища и образователни институции, обществени услуги.

Една година контролирана практика на пълен работен ден или еквивалент на непълно работно време е необходима за сертификата EuroPsy. Една година (или нейният еквивалент) супервизирана практика предоставя възможност на Обучаващия се психолог да приложи на практика знанията, уменията и разбирането, придобити от университетското образование и друг професионален опит. Освен това дава възможност на новоквалифицирания психолог да развие атрибути на самосъзнание, рефлективност, личностна цялост, етична компетентност и устойчивост, които са необходими за компетентно и отговорно практикуване като психолог. През тази година новоквалифицираният психолог ще се сблъска с етични проблеми и дилеми и ще бъде подкрепен в развитието на етичната практика чрез дискусия и супервизия. И накрая, контролираната практика дава възможност на професията да гарантира качеството и компетентността на квалифицираните психолози, тъй като Обучаващият се психолог е длъжен да предостави доказателства за обхвата на компетенциите, необходими за независима практика като психолог, а супервайзърът е длъжен да потвърди това доказателство. Една година контролирана практика се счита за около 1500 часа натовареност.

***

Обучаващи се практикуващи психолози

Обучаващите се практикуващи психолози са тези, които са в процес на изпълнение на частта за супервизирана практика от EuroPsy. Те ще работят в пряко взаимодействие, лице в лице с реални клиенти, в реални условия, но под наблюдението на квалифициран практик.

Обучаващите се практикуващи психолози могат или да завършват професионалното си обучение в рамките на интегрирана програма, управлявана от университетски департамент, или да работят под наблюдението на лицензирани или регистрирани психолози в работен контекст. И в двата случая е необходимо подходящо квалифицирано лице да действа като супервайзър на Обучаващия се практикуващ.

Супервизираната практика обикновено се предприема към края на шестгодишния период на обучение и подготовка като психолог. Това може да бъде: 1) година на редовно супервизирана практика след петгодишното университетско образование; 2) може да се състои от период, например шест месеца, на редовно супервизирана практика, организирана от университета в края на университетското образование, последвана от допълнителен период от шест месеца на пълно работно време след университетското образование; 3) може да се състои от периоди на контролирана практика на пълен работен ден, които обикновено се случват по време на втората фаза на университетското образование и които са общо една година в рамките на общо шестте години на образование и обучение.

***

Супервайзърът

Супервайзърът е психолог, който през последните три години е имал най-малко две години работа на пълен работен ден или еквивалентен опит като независим практикуващ в ролята на психолог в рамките на дадена област на психологическа практика и който е отговорен за придобиването и оценката на професионалната компетентност на Обучаващ се в тази област. Супервайзърът е отговорен за подпомагане обучението и оценката компетентността на Обучаващия се практикуващ на ежедневна база и да го/я насърчаване да действа възможно най-независимо, предвид ситуацията и неговите / нейните компетенции. Супервайзърът трябва да бъде признат от Националния присъждащ комитет или от Националната психологическа асоциация или чрез механизма за акредитация на курса в случай на обучение в университет, или на индивидуална база в случай на следуниверситетска супервизия на работното място; в страни, където съществува професионално лицензиране/регистрация, супервайзърът трябва да е лицензиран/регистриран психолог.

***

Супервайзърът трябва да е получил известно обучение по супервизия.

Категории контролирана практика

Компетентността на супервайзъра е основен индикатор за качеството на супервизираната практика. Напредъкът на супервизираната практика в Европа ще бъде наблюдавано и подкрепяно от EFPA през предстоящия период. Различни нива на качество на супервизираната практика могат да бъдат идентифицирани според практиката и обучението на супервайзъра:

 • Ниво 1. Супервайзърът отговаря на критериите на EuroPsy. В допълнение, супервайзърът е имал поне 5 години независима практика на пълен работен ден (или еквивалент). 5-те години са реализирани като част от оторизирана програма за обучение на специалисти. Програмата за обучение е призната от съответен правителствен орган или Националната психологическа асоциация. Четири от 5-те години са получени в рамките на една конкретна област (например здравна & клинична, образование, трудова & организационна). Най-малко две от четирите години са били супервизирани от супервайзър от ниво 1 в рамките на същата област. Супервайзърът е получил най-малко две години (непълно работно време) официално обучение по супервизия (може да бъде получено по време на 5-те години). Обучението по супервизия включва супервизирана практика по супервизия (например презентации на видео/аудиокасети), конференции върху супервизирани казуси и четене на теория и изследвания за супервизията.
 • Ниво 2. Като ниво 1, но без формално обучение по супервизия.
 • Ниво 3. Супервайзърът отговаря на критериите EuroPsy. След като изпълни критериите на EuroPsy, супервайзърът има поне 2 години независима практика на пълен работен ден (или еквивалент). Двете години са постигнати в рамките на една конкретна област (например здравна & клинична, образование, трудова & организационна) като част от оторизирана програма за обучение на специалисти. Програмата за обучение е призната от съответен правителствен орган или Национална психологическа асоциация. 2-те години са били супервизирани от ниво 1 или ниво 2 супервайзър. В допълнение, супервайзерът е получил най-малко 1 година (непълно работно време) официално обучение по супервизия. Обучението по супервизия включва супервизирана практика по супервизия (например видео/аудио презентации), конференции върху супервизирани казуси и четене на теория и изследвания за супервизията.
 • Ниво 4. Като ниво 3, но без формално обучение за супервизия.
 • Ниво 5. Супервайзорът отговаря на критериите EuroPsy. След като изпълни критериите на EuroPsy, супервайзърът има поне 2 години независима практика на пълен работен ден (или еквивалент). Двете години са постигнати в рамките на една конкретна област (например здравна & клинична, образование, трудова & организационна).
 • Ниво GP. Супервайзърът притежава сертификат EuroPsy чрез старшинство. Категория GP може да се прилага в страни, където не съществува традиция на супервизирана практика, и в страни, където съществува традиция на супервизирана практика, но супервайзърът не отговаря на стандарта за супервизия EuroPsy.
 • Ниво D. Супервайзърът не отговаря на критериите EuroPsy. Супервайзърът не отговаря на условията за получаване на сертификат EuroPsy чрез старшинство. Супервайзърът е психолог, който има най-малко 2 години професионален опит на пълно работно време (или еквивалент на него) като независим практикуващ в ролята на психолог в областта на практиката, в която ще се провежда супервизията. Понастоящем се изисква най-малко супервайзор от категория D, за да бъде призната контролираната практика.

***

От съображения за развитие, сравнение и статистика Регистърът ще съдържа информация за категорията на супервайзъра на супервизираната практика. В случаите, когато супервизираният има повече от един супервайзър (например проблемно базирано обучение), ще бъде посочена категорията на супервайзъра, който е супервизирал по-голямата част от супервизираната практика.

 • EFPA ще създаде работна група (EuroPsy Working Group on Supervised Practice [ESP]). ESP ще изготви план за развитие на супервизираната практика в Европа (със специфични цели за различни страни с различни нива на практика в супервизия) и ще помогне за улесняване на семинари и обмен на опит, ресурси и добри практики. Дългосрочната цел е всички страни в Европа да достигнат ниво 1.

***

Избор и обучение на супервайзъри

Супервайзърите ще бъдат опитни психолози, които имат време, ангажираност и компетентност да изпълнят тази задача и да служат като супервайзъри. В държави, където практиката на надзора е добре развита, супервайзърите ще бъдат избрани и акредитирани за тяхната компетентност и ще бъдат подкрепяни чрез обучение. Всеки психолог, който се задължава да функционира като супервизър, обикновено трябва да премине обучение по супервизия. Има редица образователни и обучителни дейности и програми за психолози супервайзъри, за да им се даде възможност да развият компетенциите и чувствителността, необходими за подкрепа на практикуващите в обучение.

***

Обучителни дейности ще се предлагат от университети, от национални асоциации на психолози и в бъдеще чрез семинари, координирани от EFPA, които дават възможност за споделяне на добри практики. Има различни модели на супервизия, които отразяват различни парадигми и философски основи на психологическата практика. Супервайзърите ще трябва да развият умения, които включват следното:

 • позитивно и активно слушане,
 • откритост и позитивно отношение,
 • размишление върху практиката,
 • предоставяне на обратна връзка,
 • справяне с трудни проблеми и чувства,
 • гранични проблеми и проблеми на властовите отношения,
 • споделяне на етични дилеми,
 • менторство,
 • оценка на компетентността,
 • оценка на изпълнението.

***

Признава се, че в момента съществува широк спектър от практики в различните европейски страни, отразяващи различни етапи от еволюцията на професията по отношение на акредитацията на Супервизиращите органи; това варира от онези страни, в които има обширна система за обучение и признаване на супервайзърите и работните места като подходящи за професионално обучение и супервизирана практика до онези страни, където тези практики все още не са развити. Интересите, както на обществото, така и на професията, се обслужват най-добре чрез разработване на висококачествена супервизия, посредством подходящо обучени и подкрепяни супервайзъри и чрез поставяне на подходящи изисквания за тази област на професионално формиране.

Добра практика е всички супервайзъри да преминат обучение по супервизия и да бъдат подкрепяни в тази задача. Националните асоциации по психология в някои страни вече предоставят обширна програма за обучение по супервизия, като целта е тази практика да се разпространи по-широко в цяла Европа и да има големи очаквания в тази област

***

Контекст за разгръщане на супервизирана практика

Контекстът за разгръщане на супервизирана практика е професионалната среда от реалния живот в една от следните области на практика: а) клинична/здравна, б) образователна, в) трудова & организационна или г) друга призната област. Това може да бъде организирано от университета или извън университета. Професионалната среда трябва да предоставя възможност на Обучаващия се психолог да развие компетенции и да бъде оценен при тяхното придобиване.

Има различни контексти, в които психолозите могат да получат супервизирана практика. Те включват:

 • психологът като студент в университета и супервизираната практика е част от университетското образование и обучение;
 • психологът работи като служител и супервизираната практика е част от периода на обучение по врема на изпитателния срок (и супервизията е официално уредена в рамките на работната среда);
 • психологът работи като служител и супервизираната практика е неформално уредена (и може би се предоставя от психолог извън работната среда);
 • психологът е самонаемащ се и организира собствена супервизия

Супервизията предполага редовна среща между Обучаващия се и супервайзъра; това трябва да се случва най-малко на всеки две седмици и средно два часа запазено време за среща.

***

Текуща практика и формиращо оценяване

За всяка основна дейност на супервизираната практика Обучаващият се и супервайзърът трябва да се споразумеят кои:

 1. области от практиката и клиентската група(и) се покриват от практическата работа;
 2. роли (от тези, изброени в опциите на профила) отговарят най-добре на работата;
 3. са компетенциите, за които дейността ще предостави доказателства.

Когато работата е завършена, супервайзърът трябва да даде оценка на Обучаващия се практикуващ за всяка от 20-те компетентности, които са от значение за тази част от работата. Тази оценка трябва да се обсъди с обучаващия се и да се идентифицират области за по-нататъшно развитие.

Ясно е, че подобни оценки са формиращи, тъй като Обучаващият се ще развива уменията си в рамките на минимално необходимия период от една година. Препоръчват се добри практики като използването на портфолиа, където Обучаващият се записва своята работа и развитието на компетенции и идентифицира нуждите за професионално развитие и преразглежда собственото си обучение. Те могат да формират основата за добра професионална практика и могат да допринесат за продължаващото професионално развитие, където портфолиото също е от значение.

***

Супервизиращата практика

Супервизията може да се използва за социализиране на новия психолог в професията, за възпроизвеждане на институционални канони и за пропагандиране на нормите на професията. Супервайзърът подкрепя развитието на рефлексивна практика, професионална осведоменост и чувствителност и разбиране на етичните въпроси и дилеми на практика. Супервайзърът ще осигури централен принос към процеса на обучение чрез цялостно моделиране, обратна връзка, наблюдение и дискусия. Супервайзърът изпълнява и своеобразна функция на „филтриране”, което означава, че той/тя одобрява компетентната практика и допринася за изключване на онези практики, които се считат за некомпетентни да се упражняват от психолога.

***

Има много подходи за супервизия. Всички изискват супервайзърът да има време, ангажираност и компетентност да бъде супервайзър. Времето обикновено включва между един и два часа всяка седмица „запазено“ и непрекъснато време, когато супервайзърът и Обучаващият се практикуващ работят заедно, обсъждайки работата на Обучаващия се, помагайки за обработката на тази работа на когнитивно и емоционално ниво и подпомагане на Обучаващия се в развитието на компетентност и професионална увереност. Този процес може също да включва задачи, изпълнявани от Обучаващия се практик под наблюдение от супервайзъра, които след това формират основата за последваща подробна дискусия и критична рефлексия като част от процеса на обучение. Това може също да включва Обучаващия се практик, който наблюдава как супервайзърът изпълнява задачи и след това размишлява върху тях като част от процеса на обучение и развитие. Аудио и видео записите могат да изпълняват полезна функция в процеса на супервизия, позволявайки открита дискусия и обратна връзка относно аспектите на работата на Обучаващия се практикуващ. Има значителна литература за процеса на супервизия, както в рамките на клиничната психология, така и по-широко.

Вероятно насоките за супервизия ще бъдат разработени в бъдеще. Те вече са разработени в редица страни в Европа и EuroPsy трябва да насърчава споделянето на добри практики.

Оценка на компетенциите

Предлага се Супервизиращите органи да оценяват компетенциите на Обучаващия се практикуващ по време и в края на периода на супервизирана практика, като използват стандартни рейтингови категории. Предоставят се насоки и ръководства за оценка на работата и компетенциите. За целите на сравнението се предлага университетите или страните, които използват по-модерни методи, да разработят системи за прехвърляне на резултатите от такава разширена оценка в скалата по-долу:

1 2 3 4
Наличие на основни знания и умения, но недостатъчно развита компетентност Компетентност за изпълнение на задачи, но изискваща напътствие и надзор Компетентност за изпълнение на основни задачи без напътствия или надзор Компетентност за изпълнение на сложни задачи без ръководство или надзор

Резултати от супервизията

Обучаващият се психолог ще трябва да предостави доказателства за придобиването на функциите и компетенциите, както е посочено в подменю „Компетенции и профилиране на компетенциите”. Той/тя трябва да извърши систематична самооценка на нивото на умения във връзка с обхвата на компетенциите, както е посочено в в подменю „Компетенции и профилиране на компетенциите”, и трябва да използва този формат, за да планира бъдещо професионално развитие.