БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ПРИСЪЖДАЩА КОМИСИЯ

Национални Присъждащи Комисии (NAC)

Системата EuroPsy е организирана на две нива, национално и европейско. На национално ниво всяка страна има Национална Присъждаща Комисия (NAC), която оценява индивидуалните заявления от тази страна и издава сертификата EuroPsy на отделни психолози. Понастоящем 24 страни от EFPA са признали NAC и следователно имат право да издават сертификат EuroPsy. На европейско ниво Европейската Присъждаща Комисия (EAC) наблюдава системата, оценява заявленията от държави за признаване на NAC и свиква годишните срещи на председателите на националните NAC, за да споделят практики, да обсъждат предизвикателства и да гарантират качеството на EuroPsy .

На 15 ноември 2021 Дружеството на психолозите в Република България получи одобрение за учредяване на Национална Присъждаща Комисия (Bulgarian NAC) в състав:

1.    Проф. дпсн Татяна Янчева Председател на Националната присъждаща комисия;
2.    Проф. дпсн Сава Джонев Председател на ДПРБ; Председател на Секция „Обща психология”
3.    Доц. д-р Камелия Ханчева Председател на Секция „Психология на развитието и образованието”
4.    Проф. дпсн Ваня Матанова Председател на Секция „Клинична психология и психотерапия”
5.    Доц. д-р Неделчо Стойчев Председател на Секция „Криминална и юридическа психология”
6.    Проф. д-р Йоланда Зографова Председател на Секция „Социална, политическа и етно-психология”
7.    Проф. дпсн Снежана Илиева Председател на Секция „Трудова и организационна психология”
8.    Стою Недин Заместник председател на ДПРБ