БОЛОНСКА ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Този документ канонизира основните принципи на изграждане на Европейското висше образование и е фундамент, върху който се гради и детайлизира EuroPsy-идеята за регулация на подготовката и реализацията на психолозите в Европейското пространство.

EuroPSy стандартите за висшето образование по психология и професионалната квалификация на психолога е част от мащабния процес на реформиране на университетското образование в Европа, чийто тезиси се съдържат в Болонката декларация (The Bologna Declaration of 19 June 1999), изготвена от Конфедерацията на ректорските конференции на ЕС и Асоциацията на Европейските университети. Декларацията е подписана на 18 и 19 юни 1999 г. в Болоня (Италия)  от страните, членуващи в ЕС.

Декларацията подчертава първостепенното значение на целта за увеличаване на международната конкурентоспособност на европейската система за висше образование, опирайки се на съждението, че виталността и ефективността на всяка цивилизация може да се измери с привлекателността на нейната култура за други страни. Че тя има за цел да позволи на  системата на европейското висше образование да придобие в световен мащаб висока степен на привлекателност, равна на изключителните културни и научни традиции, присъщи на Европа.

Болонският процес е инициатива за хармонизация на висшето образование в отделните европейски държави с цел да се постигне сравнимост на подготовката на специалистите и на тази база по-голяма мобилност на кадрите извън пределите на отделните държави.

Началото на процеса е поставено с приемането на Магна харта на европейските университети (подобно на Магна харта – договор, подписан между английския крал и феодалната аристокрация, бароните и гражданите през 1215 г., с който се гарантират и защитават правата и интересите им от монарха). Магна харта на европейските университети (Magna Charta Universitatum Europearum) е резултат от предложението на Университета в Болоня – най-старият университет в Европа, подписана от всички ректори, които присъстват на честването 900-годишнината на Болонския университет. Този акт поставя началото на болонския процес и изграждането на единно Европейско пространство за висше образование (European Higher Education Area – EHEA).

Целите на този документ са, отчитайки най-дълбоките ценности на университетските традиции на най-старите университети в Европа, да насърчи силните връзки между европейските висши учебни заведения за постигане на висок академизъм в подготовката на кадрите. Подписалите го страни се ангажират  да координират своите политики, за да постигнат в краткосрочен план и във всеки случай в рамките на първото десетилетие на третото хилядолетие, следните цели, които считат от първостепенно значение за установяване на Европейско пространство на висшето образование и за насърчаване на европейската висша образователна система:

  • установяване на система от лесно четими и универсални степени, осигуряващи сравнимостта на образованието на европейските граждани от различни страни;
  • приемане на система на висшето образование, базирана по същество на два основни цикъла – първи бакалавърски, с продължителност три години, който води до втори, включващ магистърска и/или докторска степен (както в много европейски държави);
  • създаване на система от кредити, като подходящо средство за оценка на достигнатото равнище във висшето образование и средство, обслужващо студентска мобилност – като в контекста на университетите, така и в контексти, които не са висше образование, включително учене през целия живот, при условие че са признати от съответните акредитиращи институции.
  • насърчаване на мобилността за студенти, учители, изследователи и административен персонал и валоризация на периодите, прекарани в европейски контекст;
  • интеграция по отношение на развитието на учебните програми, междуинституционалното сътрудничество, схеми за мобилност и интегрирани програми за обучение, квалификация и провеждане на изследвания.

Подписалите се под Болонката декларация 29 държави от Европа, между които и България, се задължават да постигнат тези цели – в рамките на своите институционални компетенции при пълно зачитане на многообразието от култури, езици, национални образователни системи – и в съгласие с университетската автономия да консолидират Европейското пространство на висшето образование.