СЪДЪРЖЕНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА – ПЪРВА ФАЗА БАКАЛАВРИ

Тази страница има за цел да ориентира психолозите, които желаят да кандидатстват за EuroPsy сертификат, и университетите, които биха искали да се запознаят със стандартите на EuroPsy, в изискванията на Европейската присъждаща комисия към подготовка на кандидати за сертифициране по отношение на тяхната бакалавърска степен.

Първата фаза на учебната програма за сертифициране по EuroPsy обикновено е посветена на ориентацията на студентите в различните подспециалисти по психология, но може да бъде отворена и към свързани дисциплини. Предлага базисно образование във всички психологически специалности, както и по основните теории и техники в психологията. Той дава основно въведение в уменията на психолозите и основа за изследвания в областта на психологията. То не води до каквато и да е професионална квалификация по психология и не осигурява необходимата компетентност за самостоятелна практика по психология. Въпреки че първата фаза може да бъде обхваната в 3-годишна програма, като например бакалавърска степен, тя може също да бъде предоставена през по-дълъг период и да бъде интегрирана със знанията, уменията и разбирането, необходими за професионалната практика като психолог.

Рамката или общата схема е представена в таблицата по-долу, базирана на психологически знания и разбиране по отношение на индивиди, групи и общество/системи. Прави разлика между знания и умения, свързани с психологията като обяснителна наука, насочена към разбиране на поведението на хората, и като технологична наука, насочена към интервенции, които позволяват ефективна промяна в поведението на хората. И двата вида наука имат както фундаментални, така и приложни аспекти (генерични теории срещу приложения в диагностиката и интервенцията).

Първа фаза на учебната програма за сертифициране по EuroPsy

Тип съдържание/Цели Индивиди Групи Системи/обществото
Ориентация
Знания
Методи в психологията
История на психологията
Преглед на специалностите и областите в психологията
Обяснителни теории
Знания 
Обща психология
Невропсихология
Психобиология
Когнитивна психология
Диференциална психология
Социална психология
Психология на развитието
Психология на личността
Трудова и организационна психология
Клинична и здравна психология
Образователна психология
Психопатология
 Технологични теории
Знания
Данни и теория на тестовете
Теория на въпросника
Теория за оценяването
Обяснителни теории
Умения
Обучение в умения за оценяване
Обучение в умения за интервюиране
 Технологични теории
Умения
Обучение за разработване на тестове и въпросници
Обучение за групова интервенция
Методология
Знания
Въведение в методите: напр. експериментални методи.
Качествени и количествени методи
 Методология
Умения
Експериментална практика,
Методическа и статистическа практика
Обучение за събиране на данни, Качествен анализ
Етика
Знания и умения
Етични кодекси и професионална етика
Академични умения
Умения 
Събиране на информация/библиотечни и библиографски умения
Четене / писане на текстове
Изследователска етика
Непсихологически теории
Знания
Епистемология
Философия
Социология
Антропология